Steel Blossoms flyttade över halva USA för att söka lyckan på Nashvilles musikscen: ”Vi har inte ångrat något”

Många musiker söker lyckan i Nashville. Sara Zebley och Hayley Amour lämnade den trygga tillvaron i hemstaden Pittsburgh och tog chansen i ”Music City”.

– Vi har inte ångrat något, det har verkligen varit underbart, säger Sara Zebley.

Sara Zebley och Hayley Amour har spelat musik tillsammans i flera år. Sedan fem år tillbaka gör de det på heltid i Nashville – staden där många försöker slå sig fram inom musiken. Tjejerna är nöjda med hur det har gått så här långt och ångrar inte flytten.

Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet man går nerför Broadway, huvudgatan i Downtown Nashville. Det hörs musik överallt och det är levande musik det handlar om. På varje bar och restaurang uppträder musiker. 

Många av dem kommer från andra städer. Duon Sara Zebley och Hayley Amour, som på scen kallar sig för Steel Blossoms, flyttade till Nashville för fem år sedan. De två kvinnorna från Pittsburgh känner varandra sedan drygt elva år tillbaka. De har alltid spelat musik, och för åtta år sedan började de spela tillsammans på heltid.

Första framträdandet tillsammans kom några år tidigare när sångaren i Saras band blev sjuk och det behövdes kallas in en ersättare.

– Det var i sista minuten som jag ringde till Hayley. Jag visste att hon bodde i närheten, så jag ringde henne och frågade om hon kunde hoppa in och sjunga med mitt band. Det var omedelbar kemi och vänskap mellan oss, säger Sara Zebley.

För fem år sedan togs nästa steg i deras musikaliska karriär. Hayley Amour var på väg att ta examen från college och Sara Zebley hade jobbat några år som lärare. Men det var inte vad de egentligen ville. Deras stora passion – musiken – lockade mer.

– Vi har alltid velat livnära oss på musiken. Så det var lite ”nu eller aldrig”, säger Hayley Amour.

– Hon ringde till mig och sa ”jag tycker att du ska sluta på ditt jobb och flytta med mig halvvägs över landet”. Det krävdes lite övertalning, men jag gjorde det och vi har inte ångrat något av det. Det har varit underbart, säger Sara Zebley.

Det är stor konkurrens bland musikerna som försöker slå sig fram i Nashville. Sara och Hayley erkänner att det var lite skrämmande och fortfarande kan vara det i viss mån. Men när de väl kom till Nashville föll bitarna på plats tämligen snabbt.

– Vi hade tur. Vi flyttade hit och gjorde en audition på en bar Downtown som heter Tootsies. Vi gjorde audition ungefär en vecka efter att vi flyttade hit och hade jobb nästa dag. Sedan började vi spela fyra timmar per dag, sju dagar i veckan och gjorde det i ungefär ett och ett halvt år. Sedan började vi resa ganska mycket mer och spela på andra ställen i landet. Det kan vara tufft för vissa att få jobb här, men vi hade turen att det inte var så för oss. Men vi satte oss själva också i rätt situationer, säger Hayley Amour.

Steel Blossoms, som Sara och Hayley kallar sig på scenen, uppträder ofta på barerna på Broadway. Vissa inom Nashvilles musikindustri ser ner på att spela på Broadway, men det gör inte Sara och Hayley. ”Vi tycker att det är fantastiskt”.

Att ta sig fram i den hårda konkurrensen som råder på musikscenen i Nashville handlar mycket om hårt jobb, att i början ta de spelningar man erbjuds, se till att hamna i rätt miljöer och träffa rätt personer, enligt Sara och Hayley.

– Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg om du är en person som flyttar hit för musiken att du kanske inte får den spelningen du absolut vill ha på en gång. Men om du får EN spelning kan det leda till en annan som du kanske gillar bättre. Folk i musikbranschen ser ibland ner på vikten av att spela nere på Broadway. Turister inser inte riktigt det. Man tror att man ser all musik som är på väg upp när man är på Broadway. Men från folk inom musikindustrin kan vi ofta få reaktionen ”spelar ni på Broadway, det måste vara hemskt?” Men vi tycker inte det, vi tycker att det är kanon. För oss har det lett till så många underbara saker och fortsätter göra det. På vilken annan spelning har du publik som bara dyker upp och inte vet vilka vi är. Jag tycker att det är fantastiskt, men många människor har inte viljan att sätta sig i de situationerna, som kan leda till något bättre, säger Sara Zebley.

Ett annat sätt som Steel Blossoms har valt att sprida sin musik på är att turnera runtom i USA och göra ”house concerts” – där de helt enkelt gör spelningar hemma hos folk. Idén fick de av att lyssna på en kvinna som hade gjort på liknande sätt med sin man.

– Vi lyssnade på henne och tänkte att det vore något för oss. Så vi provade det och älskade det. Med tiden har vi anpassat det lite mer utifrån hur vi ville ha det. Vi känner oss väldigt bekväma med att göra sådana spelningar. Det ger ganska bra med pengar och relationerna med publiken är fantastiska, det är ett bra sätt att resa på, säger Hayley Amour.

– Varje fan blir en vän, och det är vad vil älskar med det. Det blir väldigt personligt, säger Sara Zebley.

Att skaffa rätt kontakter i den tuffa musikindustrin i Nashville är inte enkelt. Det krävs många telefonsamtal och skickade epost-meddelanden för att träffa rätt, om man ens gör det.

– Många gånger får man inte ens svar på sina samtal eller meddelanden. Men om en person av tjugo gör det kan det vara den personen som sätter fart på din karriär, eller dödar den, säger Sara Zebley.

I januari i år fick duon ett bra kvitto på att de har lyckats vårda sina relationer i den tuffa musikbranschen. Steel Blossoms skrev då på ett skivkontrakt med det lilla bolaget Billy Jam Records och första skivan för bolaget, ett självbetitlat album, kom i april.

– Det handlade om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, och att vårda relationer i flera år. Det tog flera månaders väntan och flera möten innan de bestämde sig för att ge oss en chans och för oss att bestämma att ge dem en chans. Det är ömsesidig respekt och det är väldigt trevligt. Bolaget har gjort en del väldigt bra saker för oss, som presskontakter och marknadsföring runt skivan, säger Sara Zebley.

Alla musiker som söker sig till Nashville drömmer om att ”slå igenom”, vad det innebär har alla sin egen definition av.

– Vi känner att vi på sätt och vis redan har slagit igenom, säger Hayley Amour.

– Det finns ingen direkt ”regelbok”. Det finns inte bara en väg att gå. Alla har sina egna mål när det gäller att bli framgångsrik i musikbranschen. Du behöver inte bli Miranda Lambert eller Jason Isbell. För oss handlar det om att kunna försörja oss, göra vad vi älskar, uttrycka oss kreativt via våra låtar och få människor att ta till sig dem på ett meningsfullt sätt. Visst har vi större mål längre fram, men jag kan ärligt säga att om mitt liv ser ut som det gör nu även i framtiden så skulle jag vara ganska nöjd, säger Sara Zebley.

Steel Blossoms har lyckats få ett skivkontrakt och i april kom första skivan. Snart börjar de jobba på nästa skiva. ”Vi tänker ofta ”hur ska vi kunna toppa det här”, när vi har skrivit något. Men på något sätt lyckas vi räkna ut det”, säger Sara Zebley.

Translated version for american readers:

Many musicians seek success in Nashville. Sara Zebley and Hayley Amour left the safe life in their hometown of Pittsburgh and took the chance in ”Music City”.

– We haven’t regretted anything, it’s really been wonderful, says Sara Zebley.

It doesn’t matter what time of day you walk down Broadway, the main street in Downtown Nashville. There is music everywhere and live music is all about it. Musicians perform at every bar and restaurant.
Many of them come from other cities. The duo Sara Zebley and Hayley Amour, who on stage call themselves Steel Blossoms, moved to Nashville five years ago. The two women from Pittsburgh have known each other for over eleven years. They have always played music, and eight years ago they started playing together full time.
The first performance together came a few years earlier when the singer in Sara’s band got sick and it was necessary to be called a replacement.

– It was at the last minute that I called Hayley. I knew she lived nearby, so I called her and asked if she could jump in and sing with my band. It was instant chemistry and friendship between us, says Sara Zebley.
Five years ago, the next step in their musical career was taken. Hayley Amour was about to graduate from college and Sara Zebley had worked for a few years as a teacher. But that was not what they really wanted. Their great passion – the music – attracted more.

– We have always wanted to make a living on music. So it was a bit ”now or never,” says Hayley Amour.

– She called me and said ”I think you should quit your job and move with me halfway across the country”. It took a bit of convincing, but I did and we haven’t regretted any of it. It’s been wonderful, says Sara Zebley.

There is a lot of competition among the musicians trying to make it in Nashville. Sara and Hayley admit it was a little scary and still can be to some extent. But once they got to Nashville, the pieces fell into place fairly quickly.

– We were lucky. We moved here and auditioned at a downtown bar called Tootsies. We auditioned about a week after we moved here and had work the next day. Then we started playing four hours a day, seven days a week and did it for about a year and a half. Then we started traveling quite a lot more and playing elsewhere in the country. It may be tough for some people to get a job here, but we were lucky it wasn’t tough for us. But we also put ourselves in the right situations, says Hayley Amour.

A lot of hard work, and some luck, has put Steel Blossoms in a good position at the Nashville music scene.

Getting ahead in the fierce competition that prevails at the Nashville music scene is a lot about hard work, initially taking the gigs that are offered, making sure you end up in the right environments and meeting the right people, according to Sara and Hayley.

– I think it’s important to remember if you are a person moving here for the music that you may not get the gig you absolutely want at one time. But if you get ONE gig, it can lead to another that you might like better. People in the music industry sometimes look down on the importance of playing down Broadway. Tourists don’t really realize it. You think you see all the music that is up and coming when you’re on Broadway. But from people in the music industry, we can often get the reaction ”Do you play on Broadway, it must be terrible?” But we don’t think it’s terrible, we think it’s great. For us, it has led to so many wonderful things and continues to do so. At what other gigs do you have an instant audience that just shows up and doesn’t know who we are. I think it is fantastic, but many people do not have the will to get into the situations, which can lead to something better, says Sara Zebley.

Another way that Steel Blossoms has chosen to spread their music is touring around the US and doing ”house concerts” – where they simply perform gigs at people’s homes. They got the idea of ​​listening to a woman who had done similarly with her husband.

– We listened to her and thought it would be something for us. So we tried it and loved it. Over time, we have adapted it a little more based on how we wanted it. We feel very comfortable doing these gigs. The money is quite good and the relationships with the audience are fantastic, it’s a great way to travel, says Hayley Amour.

– Every fan becomes a friend, and that’s what wants to love about it. It gets very personal, says Sara Zebley.

Getting the right contacts in the tough music industry in Nashville is not easy. It takes many phone calls and sent emails to hit right, if you even do it.

– Many times you don’t even get answers to your calls or messages. But if a person out of twenty returns your call, it could be the person making or breaking your career, says Sara Zebley.

In January this year, the duo received a good acknowledgment that they have managed to nurture their relationships in the tough music industry. Steel Blossoms then signed a record deal with the small company Billy Jam Records and the first record for the company, a self-titled record, came in April.

– It was about being in the right place at the right time, and caring for relationships for several years. It took several months of waiting and several meetings before they decided to give us a chance and for us to decide to give them a chance. It is mutual respect and it is very nice. The company has done some very good things for us, such as press contacts and buzz around the record, says Sara Zebley.

All musicians who apply to Nashville dream of ”makeing it”, what it means has everyone their own definition of.
– We’ve kind of feel like we’ve already made it, says Hayley Amour.

– There is no t really any kind of ”rule book”. There is not just one path to go. Everyone has their own goals when it comes to being successful in the music industry. You don’t have to be Miranda Lambert or Jason Isbell. For us, it’s about making a solid living, do what we love, express ourselves creatively through our songs and get people to recieve them in a way that means something. Sure, we have bigger goals ahead, but honestly if my life would look like as it does at this moment for the rest of it I’d be pretty pleased, says Sara Zebley.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s